About us

Gaelic language plan

Gaelic Language Plan consultation

We're consulting on the development of our first Gaelic Language Plan. Our draft plan supports the aim of the National Gaelic Language Plan 2018-23 that Gaelic should be used more often, by more people and in a wider range of situations. Read the full details of our plan and provide feedback.

We're consulting on the development of our first Gaelic Language Plan, as required by the Gaelic Language (Scotland) Act 2005. The Gaelic Language (Scotland) Act 2005 was passed by the Scottish Parliament to secure the status of the Gaelic language as an official language of Scotland, commanding equal respect to the English language.

One of the key features of the 2005 Act is the provision enabling Bòrd na Gàidhlig to require public authorities to prepare a Gaelic Language Plan. These plans are seen to be crucial to achieving the mainstreaming of Gaelic as part of the day-to-day fabric of modern Scottish life.

Our draft plan

Our draft Gaelic Language Plan supports the aim of the National Gaelic Language Plan 2018-23 that Gaelic should be used more often, by more people and in a wider range of situations.

Our plan sets out a series of commitments where we'll look to deliver progress under each of the following three areas:

  • Increasing the use of Gaelic within our organisation and encouraging more people to use Gaelic, more often when they interact with us
  • Increasing the opportunity to learn Gaelic within our organisation
  • Promoting a positive image of Gaelic whenever we can as part of our day-to-day operations as an organisation

Download our draft Gaelic Language Plan (PDF, 402kB)

Submit your feedback

The consultation is open from Friday 19 November to Friday 31 December 2021. 

You can submit your feedback on our plan

How we'll use your feedback

Any feedback we receive will be considered before we submit our final draft plan to Bòrd na Gàidhlig by 27 January 2022 for its approval. A report summarising the findings of the consultation will be submitted to the Bòrd at the same time.

Co-chomhairleachadh air a’ Phlana Ghàidhlig

Tha sinn a’ co-chomhairleachadh air leasachadh a’ chiad Phlana Gàidhlig againn. Tha ar dreachd plana a’ cur taic ri amas Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2018-23 gum bu chòir a’ Ghàidhlig a bhith air a cleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann an raon nas fharsainge de shuidheachaidhean. Feuch gun leugh sibh an làn fhiosrachadh sa phlana againn agus cuiribh thugainn ur beachdan.

Tha sinn a’ co-chomhairleachadh air leasachadh a’ chiad Phlana Gàidhlig againn mar a tha riatanach fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 achdachadh le Pàrlamaid na h-Alba gus inbhe na Gàidhlig mar chànan oifigeil ann an Alba a dhèanamh tèarainte, ag àithneadh spèis co-ionann ri Beurla.

Is e aon de phrìomh fheartan na h-Achd 2005, gu bheil comas aig Bòrd na Gàidhlig a dhèanamh riatanach do ùghdarrasan poblach Plana Gàidhlig a dheasachadh. Tha na planaichean sin air am faicinn deatamach ann an coileanadh prìomh-shruthadh air a’ Ghàidhlig, mar phàirt de bhunait na beatha làitheil ann an Alba san latha an-diugh.

Ar dreachd plana

Tha ar dreachd plana a’ cur taic ri amas Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2018-23 gum bu chòir a’ Ghàidhlig a bhith air a cleachdadh nas trice, le barrachd dhaoine agus ann an raon nas fharsainge de shuidheachaidhean.

Tha ar plana a’ mìneachadh sreath de dhealasan far am bi sinn a’ coimhead ri adhartas a choileanadh fo gach aon de na trì raointean a leanas:

  • Cleachdadh na Gàidhlig a mheudachadh taobh a-staigh ar buidhne agus barrachd dhaoine a bhrosnachadh gu Gàidhlig a chleachdadh nas trice nuair a bhios iad ag eadar-chonaltradh leinn
  • Cothrom air Gàidhlig ionnsachadh a mheudachadh taobh a-staigh ar buidhne
  • Ìomhaigh dheimhinneach don Ghàidhlig adhartachadh nuair as urrainn dhuinn, mar phàirt de ar n-obrachaidhean mar bhuidheann

Luchdaich sìos ar Dreachd Plana Gàidhlig (PDF, 487kB)

Cuiribh a-steach ur beachdan

Tha an co-chomhairleachadh fosgailte bho Dihaoine 19 Samhain gu Dihaoine 31 Dùbhlachd 2021.

Faodaidh sibh ais-fhiosrachadh air a’ phlana againn a chur a-steach.

Mar a chleachdas sinn ur beachdan

Thèid beachdachadh air ais-fhiosrachadh sam bith a gheibh sinn mus cuir sinn an dreachd deireannach den phlana againn gu Bòrd na Gàidhlig air 27 Faoilleach 2022 airson aonta. Thèid aithisg le geàrr-iomradh air toraidhean a’ cho-chomhairleachaidh a chur a-steach chun a’ Bhùird aig an aon àm.