Page Loading

Gaelic language plan

Our Gaelic language plan was approved by Bòrd na Gàidhlig on 24 January 2023. The plan aims to help with the mainstreaming of Gaelic within and outside of our organisation. Read on to get details about our 2023–2028 Plan and to download the full plan in English or Gaelic.

We’ve published our Gaelic Language Plan for 2023 to 2028 with the ambition to ensure all customers, stakeholders and staff have more opportunity to use Gaelic as they help Scotland reach its economic potential.

The first edition of our plan was prepared under Section 3 of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 and was approved by Bòrd na Gàidhlig on 24 January 2023.

The Gaelic Language (Scotland) Act 2005 was passed by the Scottish Parliament to secure the status of the Gaelic language as an official language of Scotland, commanding equal respect to the English language.

One of the key features of the 2005 Act is the provision enabling Bòrd na Gàidhlig to require public authorities to prepare a Gaelic language plan. These plans are seen to be crucial to achieving the mainstreaming of Gaelic as part of the day-to-day fabric of modern Scottish life.

Our plan sets out a series of commitments where we'll look to deliver progress under each of the following three areas:

  • Increasing the use of Gaelic within our organisation and encouraging more people to use Gaelic, more often when they interact with us
  • Increasing the opportunity to learn Gaelic within our organisation
  • Promoting a positive image of Gaelic whenever we can as part of our day-to-day operations as an organisation

You can read our full 2023–2028 Gaelic language plan to see its commitments, strategies, and timelines.

Plana Gàidhlig

Tha sinn air ar Plana Gàidhlig airson 2023 gu 2028 fhoillseachadh, ag amas air dèanamh cinnteach gu bheil barrachd cothrom aig teachdaichean, luchd-ùidhe agus luchd-obrach uile air Gàidhlig a chleachdadh fhad ’s a tha iad a’ cuideachadh Alba gu a comas eaconamach a ruighinn. Chaidh a’ chiad eagran de ar plana ullachadh fo Earrann 3 de Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus chaidh aontachadh le Bòrd na Gàidhlig air 24 Faoilleach 2023.  

Tha sinn a’ co-chomhairleachadh air leasachadh a’ chiad Phlana Gàidhlig againn mar a tha riatanach fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005. Chaidh Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 achdachadh le Pàrlamaid na h-Alba gus inbhe na Gàidhlig mar chànan oifigeil ann an Alba a dhèanamh tèarainte, ag àithneadh spèis co-ionann ri Beurla. 

Is e aon de phrìomh fheartan na h-Achd 2005, gu bheil comas aig Bòrd na Gàidhlig a dhèanamh riatanach do ùghdarrasan poblach Plana Gàidhlig a dheasachadh. Tha na planaichean sin air am faicinn deatamach ann an coileanadh prìomh-shruthadh air a’ Ghàidhlig, mar phàirt de bhunait na beatha làitheil ann an Alba san latha an-diugh. 

Tha ar plana a’ mìneachadh sreath de dhealasan far am bi sinn a’ coimhead ri adhartas a choileanadh fo gach aon de na trì raointean a leanas: 

  • Cleachdadh na Gàidhlig a mheudachadh taobh a-staigh ar buidhne agus barrachd dhaoine a bhrosnachadh gu Gàidhlig a chleachdadh nas trice nuair a bhios iad ag eadar-chonaltradh leinn
  • Cothrom air Gàidhlig ionnsachadh a mheudachadh taobh a-staigh ar buidhne
  • Ìomhaigh dheimhinneach don Ghàidhlig adhartachadh nuair as urrainn dhuinn, mar phàirt de ar n-obrachaidhean mar bhuidheann 

Leugh ar Plana Gàidhlig 2023–2028 gus faighinn a-mach mu ar geallaidhean, ro-innleachdan agus loidhnichean-ama.

Want to know more?

If you have any questions or want to talk with one of our advisers, we're always ready to help.